Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01/09/2010 của Bộ Xây dựng quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.

Số văn bản:                          16

Ký hiệu văn bản:                 2010/TT-BXD

Ngày ban hành:                   01/9/2010

Ngày có hiệu lực:                15/10/2010

Ngày hết hiệu lực:               Văn bản còn hiệu lực

Người ký:                             Nguyễn Trần Nam

Quyết định số 788/QĐ-BXD ngày 26 tháng 8 năm 2010 của BXD về việc công bố Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình

Số văn bản:                                 778

Ký hiệu văn bản:                         QĐ-BXD

Ngày ban hành:                           26/8/2010

Ngày có hiệu lực:                        26/8/2010

Ngày hết hiệu lực:                       Văn bản còn hiệu lực

Người ký:                                     Trần Văn Sơn

Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/08/2010 của Bộ Xây dựng quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị

Số văn bản:                      10

Ký hiệu văn bản:             2010/TT-BXD

Ngày ban hành:               11/8/2010

Ngày có hiệu lực:            20/9/2010

Ngày hết hiệu lực:           Văn bản còn hiệu lực

Người ký:                         Nguyễn Đình Toàn

Trích yếu:                         Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/08/2010 của Bộ Xây dựng quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị

Chỉ thị số 03/CT-BXD ngày 30/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình nhà ở sinh viên.

Số văn bản:                          03

Ký hiệu văn bản:                 CT-BXD

Ngày ban hành:                   30/7/2010

Ngày có hiệu lực:                30/7/2010

Ngày hết hiệu lực:               Văn bản còn hiệu lực

Người ký:                             Nguyễn Hồng Quân

Thông tư 08/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

Số văn bản:                       08

Ký hiệu văn bản:              2010/TT-BXD

Ngày ban hành:                29/7/2010

Ngày có hiệu lực:             15/9/2010

Ngày hết hiệu lực:            Văn bản còn hiệu lực

Người ký:                          Trần Văn Sơn

Trích yếu:                          Thông tư 08/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

Thông tư số 17/2010/TT-BKH ngày 22/07/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết thí điểm đấu thầu qua mạng

Số văn bản:                                        17

Ký hiệu văn bản:                               2010/TT-BKH 

Ngày ban hành:                                 22/7/2010

Ngày có hiệu lực:                              15/9/2010

Ngày hết hiệu lực:                             Văn bản còn hiệu lực

Trang