CONINCO - Thông báo về việc trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc chi trả cổ tức  năm 2022 như sau:

1. Loại cổ phiếu: cổ phần phổ thông
2. Mệnh giá: 10.000đ/CP
3. Mức chi trả cổ tức: 9,0% /cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 900 đồng)
4. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/7/2023
5. Thời gian chi trả cổ tức: Từ ngày 31/8/2023
6. Hình thức chi trả: bằng tiền mặt.

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.

CONINCO - CBTT vv bổ nhiệm lại Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính đầu tư Lê Xuân Tường

Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo tới Quý cổ đông Quyết định số 39/2023/QĐ-HĐQT ngày 28/07/2023 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm lại ông Lê Xuân Tường giữ chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính Đầu tư. Thời hạn bổ nhiệm lại: 05 năm

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

CONINCO - CBTT Nghị quyết số 26/2023 của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo tới Quý cổ đông Nghị quyết số 26/2023/NQ-HĐQT ngày 17/07/2023 của Hội đồng quản trị về việc:

1. Thông qua Quy chế cung cấp thông tin;
2. Thông qua Kế hoạch trả cổ tức năm 2022 bằng tiền;
3. Thông qua Phân công nhiệm vụ của thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.

CONINCO - CBTT về hợp đồng giao dịch đã ký

Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO công bố thông tin về hợp đồng giao dịch đã ký như sau: 
- Tên hợp đồng: Hợp đồng tư vấn Gói thầu số 5.12: Tư vấn giám sát và thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công công trình Nhà ga hành khách - Dự án thành phần 3: Các công trình thiết yếu trong Cảng hàng không thuộc Dự án: Đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.
Giữa: Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP với Liên danh Japan Airport Consultants, Inc (JAC) và Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO (Viết tắt là Liên danh JAC - CONINCO).
- Ngày ký hợp đồng: 07/07/2023.
- Giá trị hợp đồng được xác định với số tiền:

CONINCO - CBTT Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO kính gửi tới Quý cổ đông Công bố thông tin nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Chi tiết nội dung Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.

CONINCO - CBTT v/v Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO kính gửi tới Quý cổ đông Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/2023/NQ-HĐQT ngày 18 tháng 4 năm 2023 về việc thông qua thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Thời gian tổ chức: Sáng Thứ 2 ngày 15 tháng 5 năm 2023 tại Trụ sở Công ty.

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.

CONINCO - Công bố thông tin v/v Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO kính gửi tới Quý cổ đông Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/2023/NQ-HĐQT ngày 31 tháng 03 năm 2023 về việc chốt Danh sách để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Ngày chốt DS cổ đông có quyền dự họp: 28/04/2023. 
Thời gian dự kiến tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2023: trong khoảng từ 15/05/2023 - 20/05/2023 (chi tiết sẽ thông báo sau). 

Chi tiết nội dung nghị quyết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.

CONINCO - CBTT về việc bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc Lê Ngọc Quang

Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo tới Quý cổ đông Quyết định số 69/2022/QĐ-HĐQT ngày 01/11/2022 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm lại ông Lê Ngọc Quang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty. Thời hạn bổ nhiệm lại: 05 năm

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.

CONINCO - CBTT về việc thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo tới Quý cổ đông Nghị quyết số 65/2022/QĐ-HĐQT ngày 17/10/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.

CONINCO - CBTT về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty

Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo tới Quý cổ đông Quyết định số 58/2022/QĐ-HĐQT ngày 15/9/2022 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm ông Lê Nguyên Giáp - Thạc sĩ, Kỹ sư xây dựng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty. Thời hạn bổ nhiệm 05 năm.

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.

Trang