CONINCO - Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo tới quý vị cổ đông về ngày triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 như sau:

Thời gian: từ 9h00 thứ Năm ngày 11/4/2019

Địa điểm: Phòng họp 203 nhà E4B - Công ty CONINCO - Khu Ngoại giao đoàn Trung tự - Số 6 Đặng Văn Ngữ - Đống Đa - Hà Nội

Chi tiết nội dung chương trình xin xem file đính kèm. 

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ 2019 xin quý vị cổ đông xem file đính kèm;

Tài liệu báo cáo và trình thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên xin quý vị cổ đông tải xuống theo file Tài liệu dự họp đính kèm;

Giấy đăng ký tham dự họp và ủy quyền tham dự họp xin quý vị cổ đông tải xuống theo file đính kèm.

CONINCO - CBTT v/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO kính gửi tới Quý cổ đông Nghị quyết Hội đồng quản trị số 32/2019/NQ-HĐQT ngày 27 tháng 3 năm 2019 về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.

CONINCO - Công bố thông tin v/v Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO kính gửi tới Quý cổ đông Nghị quyết Hội đồng quản trị số 17/2019/NQ-HĐQT ngày 25 tháng 02 năm 2019 và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 02/2019/BB-HĐQT ngày 25 tháng 02 năm 2019. 

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.

CONINCO - Nghị quyết của HĐQT v/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO kính gửi tới Quý cổ đông Nghị quyết số 20/2018/NQ - HĐQT ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể như sau:
- Ngày chốt quyền tham dự: 05/03/2018
- Thời gian tổ chức: dự kiến cuối tháng 03/2018.
- Nội dung đại hội: Thông qua các báo cáo, tờ trình liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm:

Trang