CONINCO tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và tiếp tục ủng hộ 400 triệu đồng phòng, chống dịch COVID-19.

Sáng ngày 21/05/2021 tại Hội trường tầng 11 tòa nhà CONINCO TOWER, Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

CONINCO - Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo tới quý vị cổ đông về ngày triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau:

Thời gian: từ 9h00 thứ Sáu ngày 21/05/2021

Địa điểm: Hội trường tầng 11 - Tòa nhà CONINCO TOWER - Số 4 Tôn Thất Tùng - Đống Đa - Hà Nội

Chi tiết nội dung chương trình vui lòng xem file đính kèm. 

CONINCO - Nghị quyết gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO kính gửi tới Quý cổ đông Nghị quyết Hội đồng quản trị số 576/2020/NQ-CBTT ngày 01 tháng 04 năm 2020 về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 sẽ được tiến hành trước ngày 30/6/2020.

Chi tiết nội dung nghị quyết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.

CONINCO - Công bố thông tin v/v Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO kính gửi tới Quý cổ đông Nghị quyết Hội đồng quản trị số 15/2020/NQ-HĐQT ngày 27 tháng 02 năm 2020 về việc chốt Danh sách để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Ngày chốt DS cổ đông có quyền dự họp: 25/03/2020. 

Thời gian dự kiến tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020: Trung tuần tháng 4/2020 (chi tiết sẽ thông báo sau). 

Chi tiết nội dung nghị quyết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.

CONINCO - Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo tới quý vị cổ đông về ngày triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 như sau:

Thời gian: từ 9h00 thứ Năm ngày 11/4/2019

Địa điểm: Phòng họp 203 nhà E4B - Công ty CONINCO - Khu Ngoại giao đoàn Trung tự - Số 6 Đặng Văn Ngữ - Đống Đa - Hà Nội

Chi tiết nội dung chương trình xin xem file đính kèm. 

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ 2019 xin quý vị cổ đông xem file đính kèm;

Tài liệu báo cáo và trình thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên xin quý vị cổ đông tải xuống theo file Tài liệu dự họp đính kèm;

Giấy đăng ký tham dự họp và ủy quyền tham dự họp xin quý vị cổ đông tải xuống theo file đính kèm.

CONINCO - CBTT v/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO kính gửi tới Quý cổ đông Nghị quyết Hội đồng quản trị số 32/2019/NQ-HĐQT ngày 27 tháng 3 năm 2019 về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.

CONINCO - Công bố thông tin v/v Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO kính gửi tới Quý cổ đông Nghị quyết Hội đồng quản trị số 17/2019/NQ-HĐQT ngày 25 tháng 02 năm 2019 và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 02/2019/BB-HĐQT ngày 25 tháng 02 năm 2019. 

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.

Trang