Nghị quyết của HĐQT về việc kế hoạch trả cổ tức năm 2018

Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo tới Quý cổ đông Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc kế hoạch trả cổ tức năm 2018 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 17/5/2019

- Ngày thanh toán cổ tức: 05/6/2019

- Tỷ lệ trả cổ tức: 923 đồng/cổ phiếu

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.

CONINCO - CBTT kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ - UV.HĐQT - PTGĐ Nguyễn Mạnh Tuấn

Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo về kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ UV.HĐQT- PTGĐ Nguyễn Mạnh Tuấn.

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.

CONINCO - CBTT v/v giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ - UV.HĐQT, TGĐ Hà Minh

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO thông báo đến Quý cổ đông thông tin đăng ký giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ Uỷ viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc Hà Minh.

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.

CONINCO - Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo đến Quý cổ đông kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ như sau: 

- Ông Nguyễn Văn Công - Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc.

- Ông Phan Ngọc Cương - Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc.

- Ông Nguyễn Hữu Trường - Phó Tổng Giám đốc.

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.

CONINCO - Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng: UVHĐQT - PTGĐ Nguyễn Mạnh Tuấn

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo đến Quý cổ đông kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng: ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc.

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.

CONINCO - CBTT về việc giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ - UV.HĐQT - PTGĐ Nguyễn Mạnh Tuấn

Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ UV.HĐQT. PTGĐ Nguyễn Mạnh Tuấn giao dịch mua cổ phiếu. Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.

CONINCO - CBTB kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ - UV.HĐQT - PTGĐ Nguyễn Mạnh Tuấn

Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ - UV. HĐQT - PTGĐ Nguyễn Mạnh Tuấn. Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.

CONINCO - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền

Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo tới Quý cổ đông công văn số 44/2018/CONINCO/CV-HĐQT ngày 12/4/2018 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền.

Nội dung cụ thể: 

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/04/2018

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu: 8,98%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 898 đồng)

- Ngày thanh toán: 10/05/2018.

- Đia điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Trang