CONINCO - Thông cáo báo chí về Kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng – CONINCO trân trọng gửi tới Các cơ quan quản lý Nhà nước, các cơ quan Báo chí, Hội chuyên ngành, Quý Khách hàng, đối tác, người lao động và cổ đông của Công ty “Thông cáo Báo chí về kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty" như sau: 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

CONINCO - CBTT Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO kính gửi tới Quý cổ đông Công bố thông tin nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Chi tiết nội dung Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.

CONINCO - CBTT v/v Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO kính gửi tới Quý cổ đông Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/2023/NQ-HĐQT ngày 18 tháng 4 năm 2023 về việc thông qua thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Thời gian tổ chức: Sáng Thứ 2 ngày 15 tháng 5 năm 2023 tại Trụ sở Công ty.

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.

CONINCO - CBTT v/v Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO kính gửi tới Quý cổ đông Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/2023/NQ-HĐQT ngày 31 tháng 03 năm 2023 về việc chốt Danh sách để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Ngày chốt DS cổ đông có quyền dự họp: 28/04/2023. 
Thời gian dự kiến tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2023: trong khoảng từ 15/05/2023 - 20/05/2023 (chi tiết sẽ thông báo sau).
 

Chi tiết nội dung nghị quyết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.

CONINCO - Kết quả họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO kính gửi tới Quý cổ đông kết quả họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 như sau: 
1. Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
2. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
3. Các tài liệu được thông qua đính kèm biên bản:
- Chương trình đại hội 
- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông
- Biên bản kiểm phiếu 
- Tờ trình Đại hội về Phương án phân chia lợi nhuận năm 2021
- Tờ trình Đại hội về Kế hoạch sản xuất và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022
- Quy chế Hội đồng Quản trị được thông qua tại đại hội

Chi tiết nội dung Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.

CONINCO tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Ngày 29 tháng 04 năm 2022, tại Hội trường tầng 11 trụ sở chính CONINCO Tower, Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và ra mắt Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

CONINCO - CBTT Nghị quyết tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO kính gửi tới Quý cổ đông Nghị quyết Hội đồng quản trị số 15/2022/QĐ-HĐQT ngày 07 tháng 04 năm 2022 về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 với nội dung như sau: 

1. Thời gian: 8h00 ngày 29 tháng 04 năm 2022
2. Địa điểm: Hội trường tầng 11 CONINCO Tower - Số 4 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội
3. Chương trình Đại hội thông qua các nội dung sau:
+ Bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027
+ Trình bày các báo cáo của HĐQT năm 2021, báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021,
+ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
+ Phương án phân chia lợi nhuận, tiền lương và thù lao của HĐQT, BKS năm 2021
+ Kế hoạch SXKD và phương án phân phối lợi nhuận, tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2022.
+ Quy chế Hội đồng quản trị
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
4. Điều kiện tham dự: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO theo danh sách của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 31/03/2022 hoặc người được ủy quyền hợp lệ.
5. Xác nhận tham dự: Quý vị cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự đại hội hoặc Giấy ủy quyền tham dự về Công ty trước ngày 22/04/2022 theo địa chỉ:
Văn phòng HĐQT - Phòng 807 CONINCO Tower - Số 4 phố Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội
Mọi giải đáp thắc mắc xin liên hệ: bà Ngô Thanh Nguyên - ĐT: 0912398184/ ông Lê Minh Hoàng: ĐT 0904121213
Mẫu Giấy đăng ký tham dự/ Giấy uỷ quyền tham dự quý cổ đông xin tải tại mục 3 được gửi kèm theo thông báo này.
6. Quy định tham dự đại hội: Quý vị cổ đông hoặc người được uỷ quyền khi tham dự đại hội mang theo CMND hoặc hộ chiếu để làm thủ tục đăng ký tham dự.
7. Tài liệu họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.

Trang