CONINCO - Kết quả họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO kính gửi tới Quý cổ đông kết quả họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 như sau: 
1. Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
2. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
3. Các tài liệu được thông qua đính kèm biên bản:
- Chương trình đại hội 
- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông
- Biên bản kiểm phiếu 
- Tờ trình Đại hội về Phương án phân chia lợi nhuận năm 2021
- Tờ trình Đại hội về Kế hoạch sản xuất và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022
- Quy chế Hội đồng Quản trị được thông qua tại đại hội

Chi tiết nội dung Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.

CONINCO tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Ngày 29 tháng 04 năm 2022, tại Hội trường tầng 11 trụ sở chính CONINCO Tower, Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và ra mắt Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

CONINCO tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và tiếp tục ủng hộ 400 triệu đồng phòng, chống dịch COVID-19.

Sáng ngày 21/05/2021 tại Hội trường tầng 11 tòa nhà CONINCO TOWER, Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

CONINCO - Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo tới quý vị cổ đông về ngày triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau:

Thời gian: từ 9h00 thứ Sáu ngày 21/05/2021

Địa điểm: Hội trường tầng 11 - Tòa nhà CONINCO TOWER - Số 4 Tôn Thất Tùng - Đống Đa - Hà Nội

Chi tiết nội dung chương trình vui lòng xem file đính kèm. 

CONINCO - Nghị quyết gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO kính gửi tới Quý cổ đông Nghị quyết Hội đồng quản trị số 576/2020/NQ-CBTT ngày 01 tháng 04 năm 2020 về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 sẽ được tiến hành trước ngày 30/6/2020.

Chi tiết nội dung nghị quyết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.

CONINCO - Công bố thông tin v/v Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO kính gửi tới Quý cổ đông Nghị quyết Hội đồng quản trị số 15/2020/NQ-HĐQT ngày 27 tháng 02 năm 2020 về việc chốt Danh sách để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Ngày chốt DS cổ đông có quyền dự họp: 25/03/2020. 

Thời gian dự kiến tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020: Trung tuần tháng 4/2020 (chi tiết sẽ thông báo sau). 

Chi tiết nội dung nghị quyết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.

Trang