Dự án: Nhà máy phân đạm Hà Bắc

Loại hình công trình: Công trình công nghiệp
Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV phân đạm và hóa chất Hà Bắc
Địa điểm: Xã Thọ Xương, Bắc Giang
Nội dung công việc: Tư vấn kiểm tra chất lượng thiết bị, kiểm định chất lượng và cấp chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình

- Tổng mức đầu tư: 568 triệu USD
- Diện tích đất: 60 ha
- Công suất: 500.000 tấn/năm.