Dự án: Nhà máy xi măng Sông Gianh

Phân loại dự án: Tư vấn giám sát
Loại hình công trình: Công trình công nghiệp
Chủ đầu tư: Tổng công ty xây dựng miền Trung
Địa điểm: Quảng Bình
Nội dung công việc: Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị

Công suất 4.000 tấn Clinker/ngày, tương ứng 1.275.000 tấn xi măng và 225.000 tấn Clinker/năm.
Tổng mức đầu tư: 2.877 tỷ đồng, tương đương 201,23 triệu USD (với tỷ giá 1 USD = 14.300 đồng) trong đó nội tệ 1.247 tỷ đồng, ngoại tệ 114 triệu USD.