Dự án: Nhà máy xi măng dầu khí

Phân loại dự án: Tư vấn thẩm tra
Loại hình công trình: Công trình công nghiệp
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần xi măng dầu khí
Địa điểm: Xã Hội Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An
Nội dung công việc: Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công

- Tổng mức đầu tư: 814 tỷ đồng
- Qui mô: Công suất 1.500 tấn Clinker/ngày, tương đương với 550.000 tấn Xi măng/năm
- Tổng diện tích dự án: 15,7ha