Dự án: Nâng cấp cải tạo đường bộ các quốc lộ khu vực Miền bắc và Miền trung

Phân loại dự án: Dịch vụ khác
Loại hình công trình: Công trình giao thông
Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đường bộ II
Địa điểm: Miền bắc và Miền Trung
Nội dung công việc: Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường