Trang chủ / Dịch vụ / Dịch vụ khác

Dịch vụ khác

Chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng (sau đây viết tắt là chứng nhận chất lượng phù hợp) là việc đánh giá, xác nhận chất lượng công trình hoặc hạng mục, bộ phận công trình xây dựng phù hợp với thiết kế, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật và các yêu cầu kỹ thuật áp dụng cho công trình.
Chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực là việc kiểm tra, xác nhận công tác khảo sát, thiết kế và thi công xây dựng tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng đáp ứng các yêu cầu đảm bảo an toàn chịu lực của công trình hoặc hạng mục công trình trước khi đưa vào sử dụng.

Nội dung kiểm tra, chứng nhận bao gồm:

a. Kiểm tra công tác quản lý chất lượng:

•    Sự tuân thủ các quy định của pháp luật về điều kiện năng lực của các chủ thể tham gia xây dựng công trình có liên quan;
•    Trình tự, thủ tục về lập, phê duyệt dự án đầu tư, quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư;
•    Trình tự, thủ tục về thẩm định, phê duyệt và nghiệm thu hồ sơ khảo sát, thiết kế;
•    Các chứng chỉ chất lượng vật liệu, vật tư, thiết bị; kết quả thí nghiệm vật liệu, kết quả thí nghiệm kiểm định, phúc tra (nếu có); biên bản nghiệm thu công việc, giai đoạn và hoàn thành công trình.

b. Kiểm tra hồ sơ thiết kế kỹ thuật:

•    Kiểm tra, đánh giá sự phù hợp của báo cáo kết quả khảo sát xây dựng so với tiêu chuẩn khảo sát và nhiệm vụ khảo sát;
•    Kiểm tra, đánh giá sự phù hợp của thiết kế kỹ thuật (trường hợp thiết kế 3 bước) hoặc thiết kế bản vẽ thi công (trường hợp thiết kế 2 bước, 1 bước) so với yêu cầu thiết kế, điều kiện địa chất, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng cho công trình.

c. Kiểm tra chất lượng thi công xây dựng:

•    Kiểm tra bản vẽ thi công xây dựng công trình được chủ đầu tư phê duyệt;
•    Kiểm tra trực tiếp, đánh giá chất lượng vật liệu, vật tư, thiết bị, sản phẩm đúc sẵn được sử dụng cho công trình;
•    Kiểm tra chất lượng thi công xây dựng bộ phận công trình, hạng mục công trình, đánh giá sự phù hợp chất lượng so với thiết kế được duyệt và quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng;
•    Kiểm tra chất lượng thi công hệ thống hạ tầng kỹ thuật của công trình, đánh giá sự phù hợp chất lượng so với thiết kế được duyệt và quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng;
•    Kiểm tra, chứng kiến thử tải, vận hành thử công trình, hạng mục công trình được chứng nhận;
•    Kiểm tra các số liệu và kết quả quan trắc và biểu hiện bên ngoài của kết cấu;
•    Đối với trường hợp chứng nhận an toàn chịu lực thì đối tượng kiểm tra chỉ tập trung vào bộ phận công trình, kết cấu chịu lực khi bị phá hoại có thể gây thảm họa.

Theo Nghị định 29/2011/NĐ-CP về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường, các dự án phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), trong đó có nhóm các dự án về xây dựng; sản xuất vật liệu xây dựng; về giao thông; năng lượng, phóng xạ; điện tử, viễn thông; một số dự án liên quan đến thủy lợi, sử dụng đất rừng, đất nông nghiệp; thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản; dầu khí; xử lý chất thải…

Chủ dự án có trách nhiệm lập hoặc thuê tổ chức có đủ điều kiện lập báo cáo ĐTM cho dự án đầu tư của mình. Báo cáo ĐTM phải liệt kê, mô tả chi tiết các hoạt động, hạng mục công trình của dự án có nguy cơ gây tác động xấu đến môi trường kèm theo quy mô về không gian, thời gian, khối lượng thi công, công nghệ vận hành của từng hạng mục công trình và của cả dự án. Đồng thời, đánh giá chung về hiện trạng môi trường nơi thực hiện dự án và vùng kế cận; mức độ nhạy cảm của môi trường; đề xuất các biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến các điều kiện tự nhiên, thành phần môi trường tự nhiên, sức khỏe cộng đồng và các yếu tố kinh tế – xã hội có liên quan….

Nội dung báo cáo bao gồm:

•    Khảo sát điều kiện địa lý, địa chất, khí tượng, thủy văn;
•    Điều tra, khảo sát, thu thập số liệu về điều kiện tự nhiên, môi trường, KT - XH;
•    Khảo sát, thu mẫu, đo đạc và phân tích các mẫu không khí, mẫu nước, mẫu đất trong và xung quanh khu vực dự án;
•    Xác định các yếu tố vi khí hậu trong khu vực dự án;
•    Đánh giá hiện trạng môi trường khu vực thực hiện dự án;
•    Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn; xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình xây dựng và hoạt động của dự án bằng các phương pháp thống kê, phân tích, thu thập, đánh giá nhanh;
•    Đánh giá mức độ tác động, ảnh hưởng của các nguồn ô nhiễm kể trên đến các yếu tố tài nguyên, môi trường>, xã hội, con người xung quanh khu vực thực hiện dự án;
•    Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho giai đoạn xây dựng dự án;
•    Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, phương án quản lý môi trường quá trình hoạt động và dự phòng sự cố môi trường;
•    Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án;
•    Tham vấn ý kiến UBND và UBMTTQ phường nơi thực hiện dự án;
•    Xây dựng chương trình giám sát môi trường;
•    Lập hội đồng thẩm định và phê duyệt báo cáo.

Bảo trì thiết bị cơ điện công trình và các hệ thống HVAC khác là tập hợp các công việc nhằm bảo đảm và duy trì sự làm việc bình thường, an toàn của thiết bị cơ điện, HVAC theo quy định của thiết kế trong suốt quá trình khai thác sử dụng. Nội dung bảo trì thiết bị cơ điện, HVAC có thể bao gồm một, một số hoặc toàn bộ các công việc sau: kiếm tra, quan trắc, kiểm định chất lượng, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị cơ điện, HVAC.

Trình tự thực hiện bảo trì thiết bị cơ điện công trình và các hệ thống HVAC như sau:
•    Lập và phê duyệt quy trình bảo trì công trình;
•    Lập kế hoạch và dự toán kinh phí bảo trì công trình;
•    Kiểm tra công trình thường xuyên, định kỳ và đột xuất;
•    Quan trắc đối với các công trình có yêu cầu quan trắc;
•    Bảo dưỡng công trình;
•    Kiểm định chất lượng công trình khi cần thiết;
•    Sửa chữa công trình định kỳ và đột xuất;
•    Lập và quản lý hồ sơ bảo trì công trình.

Thi công xây lắp công trình bao gồm xây dựng và lắp đặt thiết bị đối với các công trình xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời, tu bổ, phục hồi; phá dỡ công trình; bảo hành, bảo trì công trình.

Nhà thầu thi công xây dựng công trình có các nghĩa vụ sau đây:
•    Thực hiện theo đúng hợp đồng đã ký kết;
•    Thi công xây dựng theo đúng thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng, bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn và vệ sinh môi trường;
•    Có nhật ký thi công xây dựng công trình;
•    Kiểm định vật liệu, sản phẩm xây dựng;
•    Quản lý công nhân xây dựng trên công trường, bảo đảm an ninh, trật tự, không gây ảnh hưởng đến các khu dân cư xung quanh;
•    Lập bản vẽ hoàn công, tham gia nghiệm thu công trình;
•    Bảo hành công trình;
•    Mua các loại bảo hiểm theo quy định của pháp luật về bảo hiểm;
•    Bồi thường thiệt hại khi vi phạm hợp đồng, sử dụng vật liệu không đúng chủng loại, thi công không bảo đảm chất lượng, gây ô nhiễm môi trường và các hành vi vi phạm khác gây thiệt hại do lỗi của mình gây ra;
•    Chịu trách nhiệm về chất lượng thi công xây dựng công trình do mình đảm nhận;
•    Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
 

KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

Kinh doanh bất động sản là việc bỏ vốn đầu tư, tạo lập, mua, nhận chuyển nhượng, thuê, mua bất động sản, bán, chuyển nhượng, cho thuê nhằm mục đích sinh lời. 
Phạm vi hoạt động kinh doanh bất động sản bao gồm: 
•    Đầu tư tạo lập nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua; 
•    Mua nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua;
•    Thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại;
•    Đầu tư cải tạo đất và đầu tư các công trình hạ tầng trên đất thuê để cho thuê đất đã có hạ tầng;
•    Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đầu tư công trình hạ tầng để chuyển nhượng, cho thuê, thuê quyền sử dụng đất đã có hạ tầng để cho thuê lại.

KINH DOANH DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN

Kinh doanh dịch vụ bất động sản là hoạt động hỗ trợ kinh doanh bất động sản và thị trường bất động sản, bao gồm các dịch vụ môi giới bất động sản, đánh giá bất động sản, sàn giao dịch bất động sản, tư vấn bất động sản, đấu giá bất động sản, quảng cáo bất động sản, quản lý bất động sản. 
Phạm vi hoạt động kinh doanh dịch vụ bất động sản bao gồm: 
•    Dịch vụ môi giới bất động sản; 
•    Dịch vụ đánh giá bất động sản;
•    Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản;
•    Dịch vụ tư vấn bất động sản;
•    Dịch vụ đấu giá bất động sản;
•    Dịch vụ quảng cáo bất động sản;
•    Dịch vụ quản lý bất động sản..

Hoạt động kinh doanh của CONINCO là cung cấp trọn gói hoặc từng phần các dịch vụ bao gồm:
1. Sửa chữa máy móc, thiết bị
2. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao
3. Sản xuất các cấu kiện kim loại
4. Giáo dục nghề nghiệp (chỉ hoạt động sau khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép)
5. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. Chi tiết:
•    Thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp đến 110KV
•    Giám sát lắp đặt thiết bị công trình và thiết bị công nghệ điện công trình đường dây và trạm biến áp đến 110KV
•    Giám sát thi công xây dựng: Lắp đặt thiết bị công nghệ mạng điện tử - viễn thông công trình xây dựng
•    Thiết kế mạng điện tử - viễn thông công trình xây dựng
•    Giám sát công tác khảo sát xây dựng
•    Khảo sát địa chất công trình
•    Thiết kế quy hoạch xây dựng; thiết kế kiến trúc công trình; thiết kế nội ngoại thất công trình
•    Tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công tình hạng 1
•    Kiểm định chất lượng: công trình xây dựng, trang thiết bị nội thất cho công trình, máy xây dựng, thiết bị công nghệ, phương tiện vận tải, môi trường, xác định nguyên nhân hư hỏng và lập phương án sửa chữa, đánh giá giá trị còn lại của các sản phẩm trên
•    Quản lý dự án, giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị các công trình xây dựng
•    Lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu: xây lắp, lắp đặt thiết bị, mua sắm hàng hóa; tuyển chọn tư vấn, thực hiện các dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài
•    Thẩm tra dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán, quyết toán các công trình xây dựng
•    Khảo sát, thiết kế quy hoạch chi tiết và thiết kế các công trình xây dựng
•    Lập dự án đầu tư xây dựng các công trình xây dựng (bao gồm dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi và hạ tầng kỹ thuật, cấp thoát nước và môi trường)
6. Sản xuất máy thông dụng khác
Chi tiết: Sản xuất tủ lạnh hoặc thiết bị làm lạnh công nghiệp, bao gồm dây chuyền và linh kiện chủ yếu
7. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét
8. Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện
9. Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp
10. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết
•    Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng
•    Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)
11. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
12. Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng
13. Sửa chữa thiết bị điện
14. Sản xuất sản phẩm chịu lửa
15. Đại lý, môi giới, đấu giá
Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hóa (không hoạt động môi giới, đấu giá)
16. Xât dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
•    Thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật
•    Thực hiện đầu tư công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, vệ sinh môi trường cụm dân cư
•    Tổng thầu EPC và tổng thầu xây dựng công trình theo hình thức "Chìa khóa trao tay"
17. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác 
Kinh doanh xuất nhập khẩu các sản phẩm công nghệ, vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị
18. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác 
Đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ xây dựng và vật liệu xây dựng; thiết kế, khám nghiệm sửa chữa phục hồi đảm bảo máy xây dựng, thiết bị công nghệ (Doanh nghiệp chỉ được hoạt động sau khi được Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép)
19. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Kinh doanh bất động sản
20. Tư vấn môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
Kinh doanh dịch vụ bất động sản (không hoạt động môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất)
21. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Cho thuê máy móc, thiết bị phục vụ các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, giao thông, vận tải, xây dựng
22. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp, chế tạo thiết bị dây chuyền công nghiệp
23.Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm
Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước (Không bao gồm giới thiệu, tuyển chọn, cung ứng nhân lực cho các doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu lao động)
24. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Dịch vụ vận tải hàng hóa bằng ô tô theo hợp đồng
25. Vận tải hành khách bằng đường bộ khác
Dịch vụ vận tải chuyển hành khách bằng ô tô theo hợp đồng
26. Điều hành tua du lịch
Kinh doanh lữ hoành nội địa, lữ hành quốc tế và các dịch vụ phục vụ khách du lịch
27. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Kinh doanh khách sạn, dịch vụ lưu trú
28. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Kinh doanh lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế và các dịch vụ phục vụ khách du lịch; Kinh doanh khách sạn, nhà hàng, quán ăn (Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ trường)
29. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác
Thăm dò và khai thác mỏ
30. Trồng rừng và chăm sóc rừng
Trồng rừng, phát triển cây công nghệp, cây lâu năm
31. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
•    Chứng nhận chất lượng hợp chuẩn cho sản phẩm hàng hóa xây dựng
•    Tư vấn xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng công trình xây dựng và chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO cho các tổ chức
•    Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, quan trắc tác động của môi trường tới chất lượng công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng đô thị, nông thôn
•    Kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng
•    Thí nghiệm vật liệu xây dựng, cấu kiện xây dựng