2016/11/24 | Công bố thông tin

Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng

Thực hiện Nghị quyết số 03A/2016/QĐ-ĐHĐCĐ và Quyết định số 04/2016/QĐ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 06/09/2016, Ngày 23/11/2016, CONINCO đã được Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 78/GCN-UBCK, Hội đồng quản trị xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông nội dung Hồ sơ phát hành cổ phiếu ra công chúng của CONINCO.

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.