2017/04/03 | Đại hội đồng cổ đông

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 (kèm tài liệu)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO kính gửi tới Quý cổ đông Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

1. Thời gian: 8.00 ngày 21 tháng 4 năm 2017 (Sáng thứ sáu)
2. Địa điểm: Hội trường tầng 6 - Phòng 601 nhà 7 tầng trụ sở CONINCO (Số 4 Tôn Thất Tùng, phường Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội)
3. Chương trình đại hội:
- Bầu nhiệm kỳ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 2017 – 2022;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016;
- Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán; Báo cáo kết quả chào bán và sử dụng vốn của đợt chào bán;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016; kế hoạch SXKD năm 2017; thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Thông qua điều chỉnh Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty
4. Thời điểm chốt danh sách cổ đông: 27/3/2017.
5. Xác nhận tham dự: Quý vị cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội hoặc Giấy ủy quyền tham dự (trường hợp ủy quyền cho người đại diện tham dự đại hội) về Công ty trước ngày 15/4/2017. Mẫu Giấy đăng ký tham dự và giấy ủy quyền được gửi kèm theo thông báo này.
6. Quy định tham dự Đại hội: Quý vị cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tham dự Đại hội mang theo CMND hoặc hộ chiếu để kiểm tra tư cách cổ đông.