2016/09/15 | Đại hội đồng cổ đông

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 (kèm tài liệu)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

1. Thời gian: 9.00 ngày 12 tháng 4 năm 2016 (Sáng thứ ba)
2. Địa điểm: Hội trường tầng 6 - Phòng 601 nhà 7 tầng trụ sở CONINCO (Số 4 Tôn Thất Tùng, phường Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội)
3. Chương trình đại hội:
- Báo cáo của Hội đồng quản trị và báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015; kế hoạch SXKD năm 2016;
- Thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty;
- Những vấn đề quan trọng khác
4. Thời điểm chốt danh sách cổ đông: 22/3/2016.
5. Xác nhận tham dự: Quý vị cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội hoặc Giấy ủy quyền tham dự (trường hợp ủy quyền cho đại diện tham dự đại hội) về CONINCO trước ngày 22/3/2016.
6. Quy định tham dự Đại hội: Quý vị cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tham dự Đại hội mang theo CMND hoặc hộ chiếu để kiểm tra tư cách cổ đông.