2017/01/17 | Công bố thông tin

Nghị quyết của HĐQT v/v xử lý số cổ phiếu lẻ và số cổ phiếu còn dư

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc xử lý số cổ phiếu lẻ và số cổ phiếu còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua cổ phiếu theo Giấy chào bán cổ phiếu ra công chúng số 78/GCN-UBCK ngày 23/11/2016.

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.