2020/06/27 | Tin nội bộ

Đồng chí Nguyễn Văn Công dự và chỉ đạo một số tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2020-2025

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 07-KH/ĐU ngày 30/10/2019 của Đảng ủy Bộ Xây dựng về Đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Bộ Xây dựng. 

Căn cứ Quyết định số 03-QĐ-ĐU ngày 17/02/2020 của Đảng ủy Bộ Xây dựng về việc Phân công Ủy viên Ban Thường vụ chỉ đạo Đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Từ ngày 19/5/2020 đến ngày 26/6/2020, đồng chí Nguyễn Văn Công - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng đã dự và chỉ đạo Đại hội nhiệm kỳ 2020 -2025 của các tổ chức cơ sở Đảng thuộc khối doanh nghiệp tư vấn xây dựng:
- Đảng bộ Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng (CONINCO).
- Đảng bộ Tổng Công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam (VNCC).
- Đảng bộ Công ty Cổ phần Kiểm định kỹ thuật an toàn và tư vấn xây dựng-INCOSAF.
- Đảng bộ Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng Việt Nam (CDC).
- Chi bộ Công ty Cổ phần TEXO Tư vấn và đầu tư.
- Chi bộ Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng công trình vật liệu xây dựng (CCBM).
- Chi bộ Công ty Cổ phần Công nghệ và tư vấn CIC.

Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO

Theo các Báo cáo chính trị trình tại Đại hội, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ Bộ Xây dựng luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Xây dựng, lãnh đạo Bộ. Nhiều chủ trương, chính sách Đảng và Nhà nước được ban hành, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị phát triển. Cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các đơn vị từng bước được đầu tư, nâng cấp; đội ngũ người lao động được nâng cao cả về số lượng và chất lượng với tinh thần năng động sáng tạo, có phẩm chất đạo đức tốt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, các tổ chức cơ sở Đảng đã lãnh đạo và phối hợp với chính quyền đơn vị và các tổ chức đoàn thể tập trung lãnh đạo các nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ, Chi bộ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và rõ nét trên tất cả các lĩnh vực công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam (VNCC)
Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam (VNCC)

Công tác chính trị tư tưởng được các cấp ủy đảng đặc biệt quan tâm, xác định đây là nhiệm vụ hàng đầu của các tổ chức đảng và các cơ quan, đơn vị; nhiều giải pháp trong công tác chính trị tư tưởng được cấp ủy tích cực triển khai thực hiện chất lượng, hiệu quả. Thông qua việc thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XI, XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW, nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng được nâng lên, góp phần cảnh báo, nhắc nhở và ngăn chặn có hiệu quả hiện tượng suy thoái chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tố chức đảng tiếp tục được quan tâm, nhất là nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chức đảng; hoạt động của Chi ủy, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ từng bước được cải tiến theo hướng chủ động, quyết liệt và hiệu quả. Các Đảng ủy đã ban hành đầy đủ các chương trình làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đúng quy chế, quy định. Chú trọng nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy các cấp. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể hoạt động theo đúng điều lệ và phát huy vai trò của các tổ chức trong đơn vị, tổ chức nhiều phong trào có ý nghĩa thiết thực.

Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng Việt Nam (CDC)
Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng Việt Nam (CDC)

Về phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020 - 2025, các tổ chức cơ sở đảng đã xác định tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực hoạt động thực tiễn và ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nâng cao hơn nữa chất lượng tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên. Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức đảng nhằm phát huy mạnh mẽ vai trò lãnh đạo của các tổ chức đảng.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, xác định công tác kiểm tra, giám sát là chức năng lãnh đạo quan trọng của các cấp ủy đảng; đưa công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp thành nhiệm vụ thường xuyên. Đẩy mạnh việc đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy; phát huy vai trò của các đoàn thể quần chúng, xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, đoàn thể thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần Kiểm định kỹ thuật an toàn và tư vấn xây dựng-INCOSAF
Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần Kiểm định kỹ thuật an toàn và tư vấn xây dựng-INCOSAF

Phát biểu tại các Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Công đã thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội, những kết quả mà tập thể đảng viên, người lao động các đơn vị đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, góp phần tích cực vào thành tích chung của Bộ và ngành Xây dựng. Các doanh nghiệp tư vấn xây dựng sau khi thực hiện cổ phần hóa đã sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị. Các công ty đã chú trọng đầu tư chiều sâu, thực hiện chuyên môn hoá, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, huấn luyện đội ngũ cán bộ, kỹ sư tư vấn, tiếp thu các tiến bộ khoa học công nghệ mới. Nhiều công trình lớn, trọng điểm của đất nước do các công ty tư vấn xây dựng đảm nhiệm quản lý, thiết kế, giám sát có chất lượng cao, có uy tín. Chất lượng sản phẩm và thương hiệu của doanh nghiệp ngày càng được đánh giá cao trên thị trường tư vấn trong nước và đối tác nước ngoài. Các cấp ủy đảng đã tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên khắc phục khó khăn do sự biến động của nền kinh tế trong nước, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, nhờ đó giá trị sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp giữ được ổn định và có đà tăng trở lại; đời sống, thu nhập, việc làm của người lao động được quan tâm cải thiện, yên tâm gắn bó với đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Văn Công nhấn mạnh: Nhiệm kỳ 2020 - 2025, cần tập trung khắc phục khó khăn, sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị; chú trọng đầu tư chiều sâu, thực hiện chuyên môn hoá, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kỹ sư tư vấn, tiếp thu các tiến bộ khoa học công nghệ mới, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh. Nâng cao trình độ, khả năng lập, quản lý các dự án lớn với độ tin cậy cao, có thể chịu trách nhiệm chính các khâu quản lý chất lượng công trình đạt trình độ chung của quốc tế và khu vực. Tiếp tục triển khai thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước; thực hiện thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp đúng lộ trình được duyệt, tuân thủ theo các nguyên tắc của thị trường, công khai, minh bạch, đúng pháp luật; đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà nước, doanh nghiệp và cổ đông.

Đại hội Chi bộ Công ty cổ phần Tư vấn và đầu tư TEXO
Đại hội Chi bộ Công ty Cổ phần TEXO Tư vấn và đầu tư

Tại các Đại hội, đã bầu cấp ủy, lấy phiếu giới thiệu chức danh Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo đúng các quy định của Trung ương. Đồng thời, Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Xây dựng lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các Đại hội đã thành công tốt đẹp với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, mỗi tổ chức cơ sở đảng, đảng viên trực thuộc Đảng bộ Bộ Xây dựng phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị cơ quan, nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị, góp phần tích cực vào hoàn thành thắng lợi những chỉ tiêu kinh tế -xã hội của Ngành. Phấn đấu xây dựng Đảng bộ Bộ Xây dựng luôn đạt danh hiệu Trong sạch vững mạnh.