2022/05/05 | Công bố thông tin

CONINCO - Thông cáo báo chí v/v giới thiệu các chức danh điều hành Công ty nhiệm kỳ 2022-2027

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội

THÔNG CÁO BÁO CHÍ
Về việc giới thiệu các chức danh điều hành Công ty nhiệm kỳ 2022-2027

            Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO;
          Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 4 năm 2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, thông qua bầu thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027;
         Căn cứ Nghị quyết số 29/2022/NQ-HĐQT ngày 04 tháng 5 năm 2022 của Hội đồng quản trị về việc bầu Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2022-2027.

          Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo và giới thiệu các Chức danh điều hành Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 đã được bầu như sau:

  1.    Chủ tịch Hội đồng Quản trị: Ông Nguyễn Văn Công.
  2.    Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Văn Công, Chủ tịch HĐQT.
  3.    Tổng Giám đốc: Ông Phan Ngọc Cương, Uỷ viên HĐQT.

Công ty CONINCO trân trọng thông báo tới Quý cơ quan, khách hàng, đối tác, hội chuyên ngành và cơ quan báo chí được biết để liên hệ công tác.

Văn phòng Công ty
 

Chi tiết Thông cáo báo chí về việc giới thiệu các chức danh điều hành Công ty nhiệm kỳ 2022-2027

Những bài viết liên quan: 
CONINCO tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
CONINCO công bố Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc bầu Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2022-2027
CONINCO - CBTT v/v Nghị quyết của HĐQT bầu Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2022-2027