2019/03/30 | Đại hội đồng cổ đông

CONINCO - Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo tới quý vị cổ đông về ngày triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 như sau:

Thời gian: từ 9h00 thứ Năm ngày 11/4/2019

Địa điểm: Phòng họp 203 nhà E4B - Công ty CONINCO - Khu Ngoại giao đoàn Trung tự - Số 6 Đặng Văn Ngữ - Đống Đa - Hà Nội

Chi tiết nội dung chương trình xin xem file đính kèm. 

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ 2019 xin quý vị cổ đông xem file đính kèm;

Tài liệu báo cáo và trình thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên xin quý vị cổ đông tải xuống theo file Tài liệu dự họp đính kèm;

Giấy đăng ký tham dự họp và ủy quyền tham dự họp xin quý vị cổ đông tải xuống theo file đính kèm.