2017/10/02 | Đại hội đồng cổ đông

CONINCO - Thông báo về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.