2017/03/08 | Công bố thông tin

CONINCO - Thông báo thay đổi nhân sự

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Công văn số 27/2017/TB-HĐQT về việc Thay đổi nhân sự.

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.