2019/04/12 | Đại hội đồng cổ đông

CONINCO - Kết quả họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo tới Quý cổ đông kết quả họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.


File Upload:
Đính kèmDung lượng
PDF icon 1. CBTT_Ket qua hop DHDCD 2019.pdf141.26 KB
PDF icon 2. Bien ban hop DHDCD 2019.pdf2.4 MB
PDF icon 3. Nghi quyet DHDCD 2019.pdf437.36 KB