2019/02/25 | Đại hội đồng cổ đông

CONINCO - Công bố thông tin v/v Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO kính gửi tới Quý cổ đông Nghị quyết Hội đồng quản trị số 17/2019/NQ-HĐQT ngày 25 tháng 02 năm 2019 và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 02/2019/BB-HĐQT ngày 25 tháng 02 năm 2019. 

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.


File Upload:
Đính kèmDung lượng
PDF icon Nghi quyet HDQT 25.02.2019.pdf558.54 KB
PDF icon Cong bo thong tin 25.02.2019.pdf427.95 KB