2017/04/21 | Đại hội đồng cổ đông

CONINCO công bố kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO kính gửi tới Quý cổ đông kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.