2022/04/29 | Đại hội đồng cổ đông

CONINCO tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Ngày 29 tháng 04 năm 2022, tại Hội trường tầng 11 trụ sở chính CONINCO Tower, Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và ra mắt Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội bắt đầu từ 8h30 – 11h30 với sự tham dự của ông Nguyễn Văn Công – Chủ tịch HĐQT, chủ tọa đại hội; các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022; các cổ đông và đại diện được ủy quyền đạt tỷ lệ 99,44% tổng số cổ phần phát hành của Công ty. Đại hội còn có sự tham dự của các vị khách mời: ông Trần Đức Toàn - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam (VNCC) và các thành viên trong Ban Tổng Giám đốc CONINCO không phải là cổ đông.

Ông Nguyễn Văn Công – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa điều hành Đại hội
Ông Nguyễn Văn Công – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa điều hành Đại hội

Phát biểu khai mạc đại hội, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Công chia sẻ, CONINCO là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, cổ đông chính của Công ty phần lớn là những người lao động trong công ty, bởi vậy, giá trị CONINCO mang lại không chỉ là cổ tức mà còn là thương hiệu của tập thể, của cá nhân. Tất cả Ban điều hành và CBNV CONINCO luôn cố gắng vì sự phát triển bền vững của công ty, mang lại quyền lợi, thu nhập ổn định cho người lao động, và đóng góp một phần chia sẻ khó khăn với cộng đồng. 

Ông Lê Minh Hoàng – Thư ký Đại hội đọc thông qua chương trình, quy chế đại hội, quy chế bầu cử
Ông Lê Minh Hoàng – Thư ký Đại hội đọc thông qua chương trình, quy chế đại hội, quy chế bầu cử

Đại hội đã thảo luận và thông qua các báo cáo, các tờ trình về các nội dung với tỷ lệ nhất trí cao bao gồm: Chương trình và Quy chế Đại hội; Quy chế bầu cử HĐQT và BKS; Báo cáo của HĐQT năm 2021; Báo cáo của BKS năm 2021; Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán; Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2021, tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021; Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2022; Tờ trình thông qua quy chế HĐQT; Tờ trình bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS.

Ông Lê Thanh Minh – Phó Tổng Giám đốc, Chánh Văn phòng HĐQT trình bày báo cáo của HĐQT năm 2021 và nhiệm kỳ 2017-2021
Ông Lê Thanh Minh – Phó Tổng Giám đốc, Chánh Văn phòng HĐQT trình bày báo cáo của HĐQT năm 2021 và nhiệm kỳ 2017-2021
Ông Nguyễn Tiến Doát - Trưởng BKS trình bày báo cáo của BKS năm 2021
Ông Nguyễn Tiến Doát - Trưởng BKS trình bày báo cáo của BKS năm 2021
Ông Lê Xuân Tường - Trưởng phòng Tài chính Đầu tư trình bày các tờ trình
Ông Lê Xuân Tường - Trưởng phòng Tài chính Đầu tư trình bày các tờ trình

Năm 2021, dịch bệnh Covid-19 tiếp tục ảnh hưởng nặng nề tới nền kinh tế thế giới và Việt Nam, CONINCO vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức chung của toàn thị trường, tuy nhiên, với chiến lược phát triển bền vững, định hướng và triển khai đồng bộ các giải pháp sản xuất kinh doanh; đầu tư tài chính; cơ cấu tổ chức, quản lý nhân sự; hợp tác, hội nhập quốc tế; đào tạo và khoa học công nghệ; đảm bảo an toàn, sức khỏe và môi trường; Ban lãnh đạo CONINCO và toàn thể CBNV đoàn kết, đổi mới, sáng tạo trong suy nghĩ, chuyên nghiệp trong hành động, cùng với sự ủng hộ tích cực và giám sát chặt chẽ của ĐHĐCĐ… đã thực hiện thành công nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch 2021 được Đại hội đồng cổ đông thông qua; tạo được tiềm năng công việc, phát triển thêm các lĩnh vực mới, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông, duy trì nguồn việc và đời sống ổn định cho CBNV.

Với tầm nhìn đến năm 2032, tiếp tục phát triển thương hiệu CONINCO bền vững, mở rộng các hoạt động sản xuất kinh doanh, HĐQT CONINCO đã đặt ra mục tiêu tăng trưởng ổn định qua các năm cả về doanh thu, lợi nhuận lẫn cơ cấu thị phần trên thị trường. 

Các cổ đông biểu quyết thông qua các báo cáo, các tờ trình tại Đại hội
Các cổ đông biểu quyết thông qua các báo cáo, các tờ trình tại Đại hội

Sau khi nghe và thông qua các báo cáo, các tờ trình tại Đại hội, ông Nguyễn Xuân Hải - Ủy viên HĐQT, đại diện vốn nhà nước tại công ty; ông Nguyễn Huy Quang - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn công ty và các cổ đông tin tưởng CONINCO với truyền thống, văn hóa doanh nghiệp cùng sự đoàn kết đồng lòng cùng xây dựng Công ty của toàn thể lãnh đạo và CBNV sẽ thúc đẩy CONINCO ngày càng phát triển thành công hơn, tiếp tục tạo dựng nên những công trình đắng cấp, chất lượng.

Các cổ đông bỏ phiếu bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027
Các cổ đông bỏ phiếu bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát CONINCO nhiệm kỳ 2022-2027. Cụ thể như sau:
1.    Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 bao gồm 5 thành viên:
-    Ông Nguyễn Văn Công 
-    Ông Phan Ngọc Cương
-    Ông Nguyễn Xuân Hải
-    Ông Hà Minh
-    Ông Nguyễn Mạnh Tuấn
2.    Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm 3 thành viên:
-    Ông Nguyễn Tiến Doát
-    Ông Nguyễn Huy Quang
-    Ông Lê Minh Hoàng

Ngay sau khi có kết quả kiểm phiếu, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã họp phiên đầu tiên của nhiệm kỳ mới, bầu ông Nguyễn Văn Công làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị, và bầu ông Nguyễn Tiến Doát làm Trưởng Ban Kiểm soát.

Đại hội cũng đã ra mắt Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội
Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội

Thay mặt HĐQT, Chủ tịch HĐQT cam kết với các cổ đông sẽ phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao phó theo định hướng phát triển công ty giai đoạn 2022-2027, tầm nhìn đến 2032. Kiên định tư tưởng, chiến lược, chính sách văn hoá công ty đã có được trong hơn 43 năm, nâng cao trách nhiệm trước ĐHĐCĐ bằng quyền cổ đông để mang lại lợi ích chung. Lấy phát triển bền vững làm mục đích, hạn chế tham gia vào các định chế tài chính, tăng tích luỹ và tài sản, ổn định và bảo toàn vốn sở hữu. 

HĐQT khuyến khích CBNV tiếp tục sáng tạo và cống hiến trong ngành kinh doanh chính là dịch vụ tư vấn; xây dựng những con người giỏi triển khai chiến lược trong sản xuất kinh doanh, phấn đấu để tất cả các lĩnh vực hoạt động của Công ty đều phát triển, nâng cao môi trường làm việc cho CBNV đồng thời đẩy mạnh công tác cộng đồng xã hội, lấy mục đích bảo vệ thương hiệu được bền vững làm mục tiêu. Tiếp tục xây dựng tạo nguồn lao động trẻ chất lượng cao đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu của kinh tế xã hội trong tương lai. Triển khai, giám sát, liên lục hành động và cải tiến để thực hiện thành công đề án phát triển công ty theo nghị quyết của HĐQT khoá trước và các nghị quyết của ĐHĐCĐ trong nhiệm kỳ 2022-2027.

Toàn cảnh Đại hội
Toàn cảnh Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 diễn ra thành công tốt đẹp, toàn văn Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đã được thông qua với sự nhất trí của các cổ đông và đại diện của cổ đông ủy quyền tham dự đại hội. Chúc Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới sẽ thành công với những hoạch định, chính sách mới phù hợp với định hướng phát triển của công ty, đưa thương hiệu của CONINCO vươn lên một tầm cao mới.

Hoa Lữ