2018/03/29 | Đại hội đồng cổ đông

CONINCO tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Ngày 29/03/2018 tại Số 6 – Đặng Văn Ngữ  – Trung Tự  – Đống Đa –Hà Nội, Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Với sự tham dự của các cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự cuộc họp đạt tỷ lệ 95,54% tổng số cổ phần phát hành của Công ty.

Chủ tọa đại hội – Ông Nguyễn Văn Công đã khai mạc đại hội và triển khai các thủ tục cần thiết để tiến hành đại hội một cách hợp lệ.

Ông Nguyễn Văn Công - Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc đại hội
Ông Nguyễn Văn Công - Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc đại hội

Đại hội đã nghe TS. Hà Minh – UV.HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Chủ tịch đoàn trình bày báo cáo của HĐQT năm 2017. Theo báo cáo, trong năm 2017, nền kinh tế Việt Nam có nhiều khởi sắc và phát triển theo chiều hướng ổn định. Với CONINCO, năm 2017 là năm đầu tiên của nhiệm kỳ 5 năm lần thứ 3 (2017-2022) của công ty cổ phần đại chúng sở hữu nhà nước không chi phối. Cơ chế Chủ tịch HĐQT không kiêm nhiệm Tổng Giám đốc và tập trung triển khai xây dựng trụ sở CONINCO TOWER. Năm 2017, CONINCO đã duy trì mức độ tăng trưởng ổn định, hoàn thành vượt kế hoạch đặt ra; triển khai thực hiện dự án CONINCO TOWER từ tháng 10/2017; mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, xin giấy phép xuất khẩu lao động đưa người lao động đi làm việc tại nước ngoài; hoàn thành tăng vốn điều lệ và phát hành cổ phiếu riêng lẻ nhằm phục vụ cho việc xây dựng trụ sở. Bên cạnh đó, hệ thống nhượng quyền thương mại đã hoạt động được 10 năm cũng phát triển mạnh mẽ đánh dấu sự phát triển sâu rộng của thương hiệu CONINCO… Định hướng năm 2018 và những năm tiếp theo, Công ty tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh và tập trung hoàn thành đầu tư xây dựng dự án CONINCO TOWER.

TS. Hà Minh - UV.HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo của HĐQT năm 2017
TS. Hà Minh - UV.HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo của HĐQT năm 2017

Tại đại hội, các cổ đông đã được nghe ông Nguyễn Tiến Doát – Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017; ông Lê Xuân Tường – Kế toán trưởng báo cáo về kết quả chào bán và tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Ông Nguyễn Tiến Doát - Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017
Ông Nguyễn Tiến Doát - Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017
Ông Lê Xuân Tường - Trưởng phòng Tài chính kế toán trình bày báo cáo về kết quả chào bán và tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 44 tỷ đồng lên 68 tỷ đồng
Ông Lê Xuân Tường - Trưởng phòng Tài chính kế toán trình bày báo cáo về kết quả chào bán và tình hình sử dụng vốn thu được từ đợ

Đại hội tiếp tục nghe và thảo luận các tờ trình: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán; Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; Tờ trình về việc điều chỉnh bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của công ty; Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh; …

Các cổ đông đã tham gia phát biểu ý kiến và đặt ra những câu hỏi liên quan đến việc phân chia lợi nhuận năm 2017 và trích lập các quỹ của Công ty. Nội dung các câu hỏi đã được giải đáp thỏa đáng.

Sau phần thảo luận, Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung theo Tờ trình của Hội đồng quản trị. Các nội dung đều đã được thông qua tại Đại hội với tỷ lệ nhất trí cao.

Ông Lê Minh Hoàng - Thư ký đại hội thông qua biên bản và các Nghị quyết của Đại hội
Ông Lê Minh Hoàng - Thư ký đại hội thông qua biên bản và các Nghị quyết của Đại hội

Toàn văn Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đã được thông qua với sự nhất trí của các cổ đông và đại diện của cổ đông ủy quyền tham dự đại hội. Đại hội bế mạc vào hồi 11h30 phút cùng ngày.

Kết quả họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018: vui lòng xem tại đây.