2019/04/27 | Công bố thông tin

CONINCO - CBTT v/v giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan của người nội bộ - UV.HĐQT, TGĐ Hà Minh

Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan của người nội bộ - Uỷ viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc Hà Minh như sau:

1. Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Tổ chức có liên quan của UV.HĐQT - TGĐ Hà Minh (Chi tiết theo file đính kèm).

2. Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của Tổ chức có liên quan của UV.HĐQT - TGĐ Hà Minh (Chi tiết theo file đính kèm).