2018/03/16 | Đại hội đồng cổ đông

CONINCO - CBTT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông Công bố thông tin số 464/2018/CONINCO-CBTT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, với nội dung như sau:

1. Thời gian: 9h00 - 11h00 ngày 29 tháng 03 năm 2018
2. Địa điểm: Phòng họp Công ty CONINCO
Nhà E4B  - Khu Ngoại Giao Đoàn - Số 6 Đặng Văn Ngữ - Đống Đa - Hà Nội
3. Chương trình Đại hội:
+ Báo cáo của HĐQT năm 2017;
+ Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017;
+ Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
+ Báo cáo kết quả chào bán và sử dụng vốn của đợt chào bán;
+ Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2017 và phương án SXKD năm 2018; thông qua thù lao của HĐQT và BKS năm 2018;
+ Thông qua điều chỉnh Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
4. Thời điểm chốt danh sách cổ đông: ngày 08/03/2018
5. Xác nhận tham dự: Quý vị cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự đại hội hoặc Giấy ủy quyền tham dự (trường hợp ủy quyền cho người đại diện tham dự đại hội) về Công ty trước ngày 26/03//2018.
Mẫu Giấy đăng ký tham dự và Giấy uỷ quyền được gửi kèm theo thông báo này.
6. Quy định tham dự đại hội: Quý vị cổ đông hoặc người được uỷ quyền khi tham dự đại hội mang theo CMND hoặc hộ chiếu để kiểm tra tư cách cổ đông.
7. Điều kiện tham dự: Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 08/03/2018.
8. Tài liệu họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: Đề nghị quý vị cổ đông xem file đính kèm:
- CBTT v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.
- Nghị quyết của HĐQT v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.
- Thông báo v/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.
- Giấy đăng ký tham dự/ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.
- Quy chế tổ chức đại hội và bỏ phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.
- Báo cáo của HĐQT năm 2017.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017.
- Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD năm 2018, tiền thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
- Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2017, tiền thù lao của HĐQT và BKS năm 2017.
- Tờ trình thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Quý vị cổ đông nếu có thắc mắc cần giải đáp xin vui lòng liên hệ với ông Lê Minh Hoàng – Ban thư ký Công ty (ĐT: 0904121213).