2021/05/28 | Công bố thông tin

CONINCO - CBTT Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc trả cổ tức năm 2020

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo tới Quý cổ đông Nghị quyết số 31/2021/NQ-HĐQT ngày 27/5/2021 của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020 và Thông báo số 32/2021/CONINCO/CV-CT ngày 28/5/2021 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020.

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.