2021/04/29 | Công bố thông tin

CONINCO - CBTT Nghị quyết của HĐQT về việc Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO kính gửi tới Quý cổ đông Nghị quyết Hội đồng quản trị số 21/2021/NQ-HĐQT ngày 28 tháng 04 năm 2021 về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Chi tiết nội dung nghị quyết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.