2017/04/21 | Quản trị doanh nghiệp

CONINCO - Biên bản họp Hội đồng quản trị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2017 - 2022

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO kính gửi tới Quý cổ đông Biên bản họp Hội đồng quản trị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2017 - 2022 và Nghị quyết họp Hội đồng quản trị phiên 6

Căn cứ kết quả kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 5 năm 2017 - 2022, các thành viên trúng cử đã tiến hành họp phiên họp đầu tiên của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022.
Hội đồng quản trị đã thảo luận và nhất trí bầu ông Nguyễn Văn Công giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Hà Minh giữ chức vụ Tổng Giám đốc.