2016/08/15 | Đại hội đồng cổ đông

Biên bản họp hội đồng quản trị ngày 15/8/2016 về việc triệu tập lại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường 2016

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO kính gửi Quý cổ đông Biên bản họp hội đồng quản trị ngày 15/8/2016 về việc triệu tập lại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường 2016.


File Upload:
Đính kèmDung lượng
PDF icon BBH HDQT_15_8_16_CNC.pdf1.26 MB