2014/09/14 | Quản trị doanh nghiệp

Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng

Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO kính gửi Quý cổ đông Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.