2021/03/25 | Công bố thông tin

CONINCO - CBTT Nghị quyết họp của HĐQT v/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO kính gửi tới Quý cổ đông Nghị quyết Hội đồng quản trị số 16/2021/NQ-HĐQT ngày 25 tháng 03 năm 2021 về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: 20/04/2021

Thời gian dự kiến tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021: Tháng 5/2021 (chi tiết sẽ thông báo sau). 

Chi tiết nội dung nghị quyết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.