2016/09/22 | Cơ cấu cổ đông

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành CP tăng vốn điều lệ từ 22 lên 44 tỷ đồng

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO kính gửi Quý cổ đông Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành CP tăng vốn điều lệ từ 22 lên 44 tỷ đồng đến ngày 31/12/2015.

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.