2019/08/16 | Công bố thông tin

CONINCO - CBTT kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan của người nội bộ - UV.HĐQT, TGĐ Hà Minh

Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo tới Quý cổ đông:

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Tổ chức có liên quan của người nội bộ: UVHĐQT, TGĐ Hà Minh.

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.