CONINCO thông báo v/v bổ nhiệm PTGĐ Công ty, kế hoạch họp ĐHĐCĐ thường niên 2017, thành lập Trung tâm lao động ngoài nước trực thuộc Công ty

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Công văn số 23/2017/NQ-HĐQT Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc:
- Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty
- Kế hoạch họp ĐHĐCĐ thường niên 2017
- Thành lập Trung tâm lao động ngoài nước trực thuộc CONINCO.

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.

Nghị quyết của HĐQT v/v xử lý số cổ phiếu lẻ và số cổ phiếu còn dư

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc xử lý số cổ phiếu lẻ và số cổ phiếu còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua cổ phiếu theo Giấy chào bán cổ phiếu ra công chúng số 78/GCN-UBCK ngày 23/11/2016.

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.

Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng

Thực hiện Nghị quyết số 03A/2016/QĐ-ĐHĐCĐ và Quyết định số 04/2016/QĐ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 06/09/2016, Ngày 23/11/2016, CONINCO đã được Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 78/GCN-UBCK, Hội đồng quản trị xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông nội dung Hồ sơ phát hành cổ phiếu ra công chúng của CONINCO.

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.

TB về phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2014 của CONINCO

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO kính gửi Quý cổ đông Thông báo về phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2014 của CONINCO.

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.

Pages