CONINCO - Thông báo về việc chấp thuận hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo, ngày 05/01/2018 Công ty đã nhận được văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước số 79/UBCK - QLCP ngày 04/01/2018 về việc chấp thuận hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CONINCO.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

Project: MB Grand Tower Headquarters of Military Commercial Joint Stock Bank - MB Grand Tower

Project: National Assembly House, New Ba Dinh Hall

National Assembly House, New Ba Dinh Hall

- Total investment: Over 6,000 billion Vietnamese dong
- Number of floors: 02 basements and 05 storeys
- Plan area: 102mx102m
- Building height: Approxiately 39m
- Gross floor area: 63,240 m2
In which:
Gross floor area of 05 storeys: 36,540 m2
Gross floor area of 02 basements: 26,700 m2
- Facilities: The National Assembly House consists of 575 meeting rooms with tables and chairs for delegates and 339 seats for guests. In addition, there are about 8,000 sets of tables, chairs, furniture for office and meeting rooms.

English

CONINCO - Công bố thông tin v/v thông qua kế hoạch và chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2017

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO kính gửi tới Quý cổ đông Công văn số 46/2017/CONINCO - CBTT ngày 30 tháng 03 năm 2017 về việc thông qua kế hoạch và chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.

Quyết định của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu CNN

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Công văn số 159/QĐ-SGDHN của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội Quyết định về việc chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO.

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.

CONINCO - Thông báo thay đổi nhân sự

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Công văn số 27/2017/TB-HĐQT về việc Thay đổi nhân sự.

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.

CONINCO thông báo về việc cung cấp thông tin người nội bộ của Công ty đại chúng

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Công văn số 288/2017/CONINCO-CBTT về việc Cung cấp thông tin người nội bộ của Công ty đại chúng.

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.

CONINCO thông báo v/v bổ nhiệm PTGĐ Công ty, kế hoạch họp ĐHĐCĐ thường niên 2017, thành lập Trung tâm lao động ngoài nước trực thuộc Công ty

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Công văn số 23/2017/NQ-HĐQT Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc:
- Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty
- Kế hoạch họp ĐHĐCĐ thường niên 2017
- Thành lập Trung tâm lao động ngoài nước trực thuộc CONINCO.

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.

Nghị quyết của HĐQT v/v xử lý số cổ phiếu lẻ và số cổ phiếu còn dư

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc xử lý số cổ phiếu lẻ và số cổ phiếu còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua cổ phiếu theo Giấy chào bán cổ phiếu ra công chúng số 78/GCN-UBCK ngày 23/11/2016.

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.

Pages