CONINCO - Thông báo về việc trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc chi trả cổ tức  năm 2022 như sau:

1. Loại cổ phiếu: cổ phần phổ thông
2. Mệnh giá: 10.000đ/CP
3. Mức chi trả cổ tức: 9,0% /cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 900 đồng)
4. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/7/2023
5. Thời gian chi trả cổ tức: Từ ngày 31/8/2023
6. Hình thức chi trả: bằng tiền mặt.

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.

CONINCO - CBTT vv bổ nhiệm lại Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính đầu tư Lê Xuân Tường

Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo tới Quý cổ đông Quyết định số 39/2023/QĐ-HĐQT ngày 28/07/2023 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm lại ông Lê Xuân Tường giữ chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính Đầu tư. Thời hạn bổ nhiệm lại: 05 năm

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

CONINCO - CBTT Nghị quyết số 26/2023 của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo tới Quý cổ đông Nghị quyết số 26/2023/NQ-HĐQT ngày 17/07/2023 của Hội đồng quản trị về việc:

1. Thông qua Quy chế cung cấp thông tin;
2. Thông qua Kế hoạch trả cổ tức năm 2022 bằng tiền;
3. Thông qua Phân công nhiệm vụ của thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.

CONINCO - Information Disclosure on Signed Transaction Contract

Consultant and Inspection Joint Stock Company of Construction Technology and Equipment (CONINCO) hereby discloses information on the signed transaction contract as follows:

Contract name: Contract for Consulting Services for Package 5.12: Supervision and Peer-Review Consulting Services on Construction Drawing Design - Component Project No.3: Airport Essential Facilities under the Project: Long Thanh International Airport Construction - Phase 1.

Between: Airports Corporation of Vietnam (ACV) with the Joint Venture of Japan Airport Consultants, Inc. (JAC) and Consultant and Inspection Joint Stock Company of Construction Technology and Equipment (CONINCO) (abbreviated as JAC - CONINCO Joint Venture).

Contract signing date: 07/07/2023.

CONINCO - CBTT v/v Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO kính gửi tới Quý cổ đông Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/2023/NQ-HĐQT ngày 18 tháng 4 năm 2023 về việc thông qua thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Thời gian tổ chức: Sáng Thứ 2 ngày 15 tháng 5 năm 2023 tại Trụ sở Công ty.

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.

CONINCO - CBTT về việc bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc Lê Ngọc Quang

Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo tới Quý cổ đông Quyết định số 69/2022/QĐ-HĐQT ngày 01/11/2022 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm lại ông Lê Ngọc Quang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty. Thời hạn bổ nhiệm lại: 05 năm

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.

CONINCO - CBTT về việc thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo tới Quý cổ đông Nghị quyết số 65/2022/QĐ-HĐQT ngày 17/10/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.

CONINCO - Press release on some press information reflecting the corporate governance situation of the Company

Consultant and Inspection Joint Stock Company of Construction Technology and Equipment (CONINCO., JSC) would like to send the State management agencies, press agencies, professional associations, customers, partners, employees, and shareholders of the Company "Press release on some press information reflecting the corporate governance situation of Consultant and Inspection Joint Stock Company of Construction Technology and Equipment (CONINCO., JSC)” in the recent time as follows:

Press Release
(The Translation)

CONINCO - CBTT v/v đính chính thông tin Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022

Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo về việc đính chính thông tin Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022 bao gồm: 

- Công văn đính chính Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022.
- Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022 (đã đính chính).

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

Pages