CONINCO - Công bố đính chính thông tin về Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2023

Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO công bố đính chính thông tin về Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2023 bao gồm:

1. Công bố thông tin về việc đính chính thông tin Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2023

2. Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2023 (đã đính chính)

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm:

CONINCO - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo tới Quý cổ đông Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO theo nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.

CONINCO - CBTT về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động

Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo tới Quý cổ đông công văn số 664/2018/CONINCO-CBTT ngày 12/04/2018 về việc Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO sửa đổi bổ sung theo nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.

Pages