Project: MB Grand Tower Headquarters of Military Commercial Joint Stock Bank - MB Grand Tower

Project: National Assembly House, New Ba Dinh Hall

National Assembly House, New Ba Dinh Hall

- Total investment: Over 6,000 billion Vietnamese dong
- Number of floors: 02 basements and 05 storeys
- Plan area: 102mx102m
- Building height: Approxiately 39m
- Gross floor area: 63,240 m2
In which:
Gross floor area of 05 storeys: 36,540 m2
Gross floor area of 02 basements: 26,700 m2
- Facilities: The National Assembly House consists of 575 meeting rooms with tables and chairs for delegates and 339 seats for guests. In addition, there are about 8,000 sets of tables, chairs, furniture for office and meeting rooms.

English

CONINCO - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2017

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2017

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Công văn số 774/TB-VSD ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

Biên bản họp hội đồng quản trị ngày 15/8/2016 về việc triệu tập lại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường 2016

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO kính gửi Quý cổ đông Biên bản họp hội đồng quản trị ngày 15/8/2016 về việc triệu tập lại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường 2016.

Pages