CONINCO thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo đến Quý cổ đông ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền.

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.

CONINCO thông báo thay đổi mẫu và trả giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo tới Quý cổ đông công văn số 35/2017/TB-HĐQT ngày 21/3/2017 về việc thay đổi mẫu và trả giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.

CONINCO thông báo về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung

Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung trên sàn giao dịch Upcom như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 2.400.000 cổ phiếu
- Tổng giá niêm yết bổ sung theo mệnh giá: 24.000.000.000 đồng
- Nơi đăng ký niêm yết: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Ngày đăng ký niêm yết bổ sung: 21/03/2017.

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.

Công văn số 28/2017/CONINCO về việc đăng ký ngày niêm yết bổ sung

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Công văn số 28/2017/CONINCO về việc đăng ký ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu đăng ký niêm yết bổ sung.

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.

Thông báo v/v thoái vốn của CONINCO tại Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Quản lý xây dựng Miền Nam

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Công bố thông tin về việc thoái vốn của CONINCO tại Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Quản lý xây dựng Miền Nam.

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.

CONINCO thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.

Thông báo về việc đinh chính Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng

Thực hiện Nghị quyết số 03A/2016/QĐ-ĐHĐCĐ và Quyết định số 04/2016/QĐ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 06/09/2016, Ngày 23/11/2016, CONINCO đã được Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 78/GCN-UBCK, Hội đồng quản trị xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông nội dung điều chỉnh Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng của CONINCO.

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.

Pages