CONINCO - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền

Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo tới Quý cổ đông công văn số 44/2018/CONINCO/CV-HĐQT ngày 12/4/2018 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền.

Nội dung cụ thể: 

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/04/2018

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu: 8,98%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 898 đồng)

- Ngày thanh toán: 10/05/2018.

- Đia điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

CONINCO - TB văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CONINCO

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc thay đổi số cổ phiểu có quyền biểu quyết đang lưu hành sau khi thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược là 8.800.000 cổ phiếu (tương ứng vốn điều lệ 88.000.000.000 đồng).

Ngày 02 tháng 02 năm 2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có văn bản số 832/UBCK - QLCB về kết quả chào bán riêng lẻ thành công 2.000.000 cổ phiếu của CONINCO (tương đương 100% tổng số cổ phiếu đăng ký chào bán).

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm:

CONINCO - Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đượt phát hành CP tăng vốn điều lệ từ 44 lên 68 tỷ đồng

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO kính gửi Quý cổ đông Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 44 tỷ đồng lên 68 tỷ đồng đến ngày 30/9/2017 đã được kiểm toán.

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.

CONINCO - Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng: UVHĐQT, TGĐ Hà Minh

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo đến Quý cổ đông kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng:
- Ông Hà Minh - Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc.

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.

CONINCO - Thông báo về việc góp vốn và cử đại diện quản lý vốn góp của CONINCO tại CTCP CONINCO Thăng Long

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Quyết định số 62/2017/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc góp vốn và cử đại diện quản lý vốn góp của CONINCO tại Công ty Cổ phần CONINCO Thăng Long.

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.

CONINCO - Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng: UV.HĐQT, TGĐ Hà Minh

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo đến Quý cổ đông giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng:
- Ông Hà Minh - Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc.

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.

CONINCO - Công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty - UV.HĐQT, TGĐ Hà Minh

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo đến Quý cổ đông kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty:
- Ông Hà Minh - Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc.

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.

CONINCO - Công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo đến Quý cổ đông kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty:
- Ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc.
- Ông Phan Ngọc Cương - Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc.

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.

CONINCO - Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đăng ký mua thêm cổ phần của người nội bộ của Công ty:
- Ông Hà Minh - Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc.

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.

CONINCO - Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đăng ký mua thêm cổ phần của người nội bộ của Công ty:
Ông Phan Ngọc Cương - Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc.

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.

Pages