CONINCO - Nghị quyết của HĐQT v/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO kính gửi tới Quý cổ đông Nghị quyết số 20/2018/NQ - HĐQT ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể như sau:
- Ngày chốt quyền tham dự: 05/03/2018
- Thời gian tổ chức: dự kiến cuối tháng 03/2018.
- Nội dung đại hội: Thông qua các báo cáo, tờ trình liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm:

Project: MB Grand Tower Headquarters of Military Commercial Joint Stock Bank - MB Grand Tower

Project: National Assembly House, New Ba Dinh Hall

National Assembly House, New Ba Dinh Hall

- Total investment: Over 6,000 billion Vietnamese dong
- Number of floors: 02 basements and 05 storeys
- Plan area: 102mx102m
- Building height: Approxiately 39m
- Gross floor area: 63,240 m2
In which:
Gross floor area of 05 storeys: 36,540 m2
Gross floor area of 02 basements: 26,700 m2
- Facilities: The National Assembly House consists of 575 meeting rooms with tables and chairs for delegates and 339 seats for guests. In addition, there are about 8,000 sets of tables, chairs, furniture for office and meeting rooms.

English

Pages