CONINCO - Kết quả họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO kính gửi tới Quý cổ đông kết quả họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 như sau: 
1. Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
2. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
3. Các tài liệu được thông qua đính kèm biên bản:
- Chương trình đại hội 
- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông
- Biên bản kiểm phiếu 
- Tờ trình Đại hội về Phương án phân chia lợi nhuận năm 2021
- Tờ trình Đại hội về Kế hoạch sản xuất và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022
- Quy chế Hội đồng Quản trị được thông qua tại đại hội

Chi tiết nội dung Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.

CONINCO - Nghị quyết của HĐQT v/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO kính gửi tới Quý cổ đông Nghị quyết số 20/2018/NQ - HĐQT ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể như sau:
- Ngày chốt quyền tham dự: 05/03/2018
- Thời gian tổ chức: dự kiến cuối tháng 03/2018.
- Nội dung đại hội: Thông qua các báo cáo, tờ trình liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm:

Pages