Thường trực BCH Hội khóa VIII nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội