2017/02/15 | Shareholder structure

Thông báo v/v thoái vốn của CONINCO tại Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Quản lý xây dựng Miền Nam

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Công bố thông tin về việc thoái vốn của CONINCO tại Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Quản lý xây dựng Miền Nam.

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.