2015/05/07 | Shareholder structure

Thông báo về việc chi trả cổ tức 2014

Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO kính gửi Quý cổ đông Thông báo về việc chi trả cổ tức 2014.

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.