2016/11/25 | Shareholder structure

Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu

Hội đồng quản trị xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị, và kiểm định xây dựng – CONINCO
- Mã chứng khoán: CNN
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/12/2016
- Số lượng chứng khoán phát hành: 2.400.000 cổ phiếu
- Giá phát hành: 12.500 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: 11/6 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 11 quyền được mua 06 cổ phiếu mới)
- Phương án làm tròn: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị.
- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông A sở hữu 125/(11/6) = 68,181818 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế mà cổ đông A được mua thêm là 68 cổ phiếu mới.
- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:
+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 16/12/2016 đến ngày 04/01/2017
+ Quyền mua chỉ được chuyển nhượng 01 lần
- Quy định về chứng khoán đặt mua:
+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 16/12/2016 đến ngày 06/01/2017
+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị, và kiểm định xây dựng – CONINCO.
- Thông tin về tài khoản phong toả đặt mua chứng khoán:
+ Tên chủ tài khoản: Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng – CONINCO
+ Số TK: 020044590450
+ Nơi mở TK: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Tôn Thất Tùng.

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.