2018/04/12 | Shareholder structure

CONINCO - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền

Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo tới Quý cổ đông công văn số 44/2018/CONINCO/CV-HĐQT ngày 12/4/2018 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền.

Nội dung cụ thể: 

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/04/2018

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu: 8,98%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 898 đồng)

- Ngày thanh toán: 10/05/2018.

- Đia điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 10/05/2018 tại Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO, Khu Ngoại giao đoàn - Số 6 Đặng Văn Ngữ - Phường Trung Tự - Quận Đống Đa - Tp. hà Nội ( Điện thoại liên lạc: 024.38523706/máy lẻ 207) và xuất trình CMND.

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.