2017/01/25 | Shareholder structure

CONINCO thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.