2017/03/21 | Shareholder structure

CONINCO thông báo thay đổi mẫu và trả giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo tới Quý cổ đông công văn số 35/2017/TB-HĐQT ngày 21/3/2017 về việc thay đổi mẫu và trả giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.