2017/12/01 | General Shareholders' Meeting

CONINCO - Thông báo kết quả ĐHĐCĐ bất thường 2017

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017.


File Upload:
AttachmentSize
PDF icon Bien ban - Nghi quyet hop DHDCD bat thuong 2017.pdf3.73 MB